package ti.sdo.ipc.family.ti81xx
XDCspec declarations sourced in ti/sdo/ipc/family/ti81xx/package.xdc
requires ti.sdo.ipc;
 
package ti.sdo.ipc.family.ti81xx [1, 0, 0, 0] {
 
    module InterruptDsp;
    // TI81xx/DSP interrupt manager
    module InterruptDucati;
    // TI81xx/Ducati based interrupt manager
    module InterruptHost;
    // TI81xx/A8 interrupt manager
    module NotifyCircSetup;
    // Notify setup proxy for TI81xx
    module NotifyDriverMbx;
    // A TI81xx hardware mailbox based driver for the Notify Module
    module NotifyMbxSetup;
    // Notify setup proxy for NotifyDriverMbx on TI81XX
    module NotifySetup;
    // Notify setup proxy for TI81xx
}
generated on Sat, 11 Feb 2012 00:37:57 GMT