package ti.sdo.ipc.interfaces
XDCspec declarations sourced in ti/sdo/ipc/interfaces/package.xdc
package ti.sdo.ipc.interfaces [1, 0, 0, 0] {
 
    interface IGateMPSupport;
    interface IMessageQTransport;
    // Interface for the transports used by MessageQ
    interface INotifyDriver;
    // Notify driver interface
    interface INotifySetup;
    interface ITransportSetup;
}
generated on Tue, 10 Aug 2010 00:54:42 GMT